Baza księgozbiorów parafialnych kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej w czasach stanisławowskich

Stanisław Witecki – absolwent historii ze specjalnością antropologia historyczna w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 roku obronił pracę magisterską pod tytułem Księgozbiory w kulturze książki plebanów diecezji płockiej w czasach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego, napisaną pod opieką prof. Dr hab. Andrzeja Chwalby.

Od 2013 roku realizuje projekt badawczy „Od listu pasterskiego do plebańskiego kazania – działalność Kościoła katolickiego jako kanał międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich” (Nr DI2012 018742) finansowany przez MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Jego zainteresowania dotyczą traktowanej w szeroki antropologiczny sposób kultury osiemnastowiecznej rzeczypospolitej. Aktualnie szczególną uwagę zwraca na problem społecznego zasięgu idei, specyfiki kultury ludowej i elitarnej oraz relacji między nimi, roli duchowieństwa katolickiego w przekazywaniu treści kulturowych. Przed rozpoczęciem aktualnego programu badawczego zajmował się historią mentalności w tym przede wszystkim kwestią racjonalności magii oraz historią kulturowych norm płciowych i seksualnych oraz ich realizacji na osiemnastowiecznej wsi.

Lista dostępnych online publikacji znajduje się na profilu portalu academia.edu